Top
Algemene Voorwaarden
Gabriëls gehoorbescherming en Hagacom zijn één bedrijf. 
Gabriëls gehoorbescherming levert de otoplastieken op maat gemaakt en Hagacom levert Hoogwaardige Ultrasoon apparatuur die makkelijk via een webwinkel te bestellen is.
 
 
Algemene Leverings Voorwaarden: 
Art 1 Eigendomsvoorbehoud. 
Door Hagacom geleverde zaken blijven tot het moment van volledige betaling van haar vorderingen door wederpartij, het eigendom van Hagacom met dien verstande dat de wederpartij aansprakelijkheid en risico draagt voor de door Hagacom geleverde zaken vanaf het moment waarop deze te haren beschikking zijn gesteld. 
Art 2 Garantie: 
Wij leveren onze artikelen met 1 jaar fabrieksgarantie of als vermeld. 
 
1: Eventuele reclames worden in behandeling genomen indien deze binnen acht dagen na levering rechtstreeks schriftelijk door Hagacom zijn ontvangen. Voor verborgen gebreken geldt dat reclamering binnen de garantie termijn dient plaats te vinden. 
2: Indien de reclames als gegrond worden erkend, zulks ter beoordeling van Hagacom, kan deze hetzij het gebrek herstelt, hetzij het netto factuurbedrag restitueren. 
3: Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen acht dagen van verzenddatum der facturen. 
4: Met het verstrijken van hierboven genoemde termijnen wordt wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de facturen te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames niet meer door Hagacom in behandeling genomen. 
5: Het indienen van reclame ontslaat wederpartij niet van haar verplichtingen uit de overeenkomst met Hagacom ten opzichte van laatstgenoemde. 
6: Verzendkosten naar Hagacom toe bij eventuele reparaties, dienen te worden betaald door de koper en visa versa.
Art 3 Garantie. 
1: Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen geeft Hagacom op de geleverde zaken 1 jaar garantie. 
2: Ingeval garantie door Hagacom verstrekt, komt deze te vervallen indien zaken waarop die garantie betrekking heeft, niet overeenkomstig hun bestemming c.q. onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht, veranderingen zijn aangebracht dan wel nummers of plombes zijn verminkt of verwijderd. 
3: Ingeval garantie door Hagacom is verstrekt, beloopt de garantietermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, het aantal maanden gedurende welke eventueel de producent garantie heeft verstrekt, evenwel nimmer meer dan zes maanden. 
Art 4 Aansprakelijkheid. 
1: Hagacom sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de Wet geregeld is. 
2: De eventuele aansprakelijkheid van Hagacom zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan. 
3: Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is Hagacom niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende 
zaken, danwel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden. 
4: In ieder geval is Hagacom niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft. 
5: Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens 
de wederpartij, is Hagacom gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van samenstelling en / of Fabricagefouten danwel door enigerlei andere oorzaak. 
Art 5 Ontbinding. 
In gevallen dat de wederpartij: 
A) in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient dan wel beslag op het geheel of gedeelte van haar vermogen wordt gelegd, 
B) komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, 
C) enige uit kracht der wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt, 
D) nadat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, 
E) overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijzigingen in de doelstelling van haar bedrijf, heeft Voordeelshopper door het plaatsgrijpen van een der bovenvermelde omstandigheden, voordat betaling heeft plaatsgevonden, het recht de overeenkomst door schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd de rechten op vergoeding van de kosten, schade en interesten. 
Art 6 Betalingen. 
1: Verzendmethodes: 
- Verzenden na vooruitbetaling: 
Nadat de betaling bij ons binnen is sturen wij de bestelde artikelen op met de TPG. TPG biedt de pakketten aan en zal als niemand in staat is het pakket aan te nemen, het pakket bij het dichts bijzijnde postkantoor achterlaten. 
- Ophalen: 
Wij nemen contact met u op om een afspraak te maken wanneer u uw bestelling af kunt/wilt halen, bij voorkeur alleen per vooruit betaling. In sommige gevallen in goed overleg, betaling bij afhalen 'a kontant en met gepast geld. 
2: Iedere betaling van wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde interest alsmede van de door Hagacom gemaakte invorderingskosten 
en/of administratiekosten, en wordt daarna in mindering gebracht op de oudst openstaande vordering. 
3: Als U een bestelling heeft geplaatst via E-mail/internet,en U wilt de bestelling 
annuleren dan kan U dat binnen 24 uur kosteloos doen. De annulering moet per e-mail/internet gedaan worden. Na die 24 uur zijn alle gemaakte kosten voor de besteller. 
Art 7 Rente en Kosten. 
1: Indien betaling niet binnen de in artikel 6.1. vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is wederpartij van rechtswege in verzuim en is Hagacom gerechtigd vanaf dat moment rente van 2% over(een gedeelte van) een maand te berekenen over het nog openstaande bedrag. 
2: Alle maken gerechtelijke en uitengerechtelijke kosten komen voorrekening van wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15%, voor het buitenland 20%, van de door wederpartij verschuldigde hoofdsom met een minimum van €. 250, -. 
3: Alle retour zendingen die terug komen naar Hagacom zijn op kosten voor de verzender. 
Art 8 Vrijwaring 
Wederpartij dient Hagacom te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die op Hagacom jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot de door Hagacom geleverde zaken. 
Art 9 Toepasselijk recht 
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
Art 11 Geschillen 
Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door Eén partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. 
Adres: Hagacom
Meidoornlaan 17 
5161 TS Sprang-Capelle 
Kvk: 18076605 
Tel 0416-284937